Vann- og miljøteknikk, deltid (FTK01D)

VA bilde2

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Gode og sikre vann- og avløpstjenester er en grunnleggende forutsetning for befolkningens helse, for et rent miljø og for at samfunnsfunksjoner og næringsliv skal fungere. Vann og avløpsteknikk er et eget tjenesteområde innenfor kommunalteknisk etat, entreprenører og konsulenter og omfatter drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren. Chr. Thams kan tilby en fordypningen som gir kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps- og overvannssystemer. I tillegg gis det grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder som ivaretar vannkvalitet og sikkerhetskrav som vannverkseiere og helsemyndigheter krever. 

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. Relevante fagbrev vil kunne være:

  • CNC-operatør
  • fagarbeider, industriell matproduksjon
  • industrimekaniker
  • industrimontør
  • industrirørlegger
  • prosessoperatørfaget
  • produksjonsteknikerfaget
  • Laborant,
  • Mekaniker (flere),
  • Rørlegger

1.Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over* og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

*§3-5 Kjemi og prosess og §20 Kjemisk teknisk industri vil kunne være en del av vurderingen.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 
1. Realfag (matematikk og fysikk
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Innledende kjemi 
5. Generell kjemiprosess 
6. Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse
7. Teknisk systemforståelse med faglig ledelse
8. Vannteknikk m/faglig ledelse
9. Hovedprosjekt 

Studiet har en total arbeidsbelastning på totalt 3300 timer, fordelt på forelesinger, eksamen/ prøver, praktisk arbeid, prosjektarbeid m.m. og individuelt studiearbeid.

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som mellomleder, teknisk assistent/driftsassistent og faglærer.  Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i kommunalteknisk etat, prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS og kvalitetssikringssystem, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder, førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske assistenter og driftsassistenter, eller som faglærer i vgs og som opplæringspersonell på land og offshore. 

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

Logo TF