IT-drift og sikkerhet, deltid (FTD02D)

Utdanningen i IT-drift og sikkerhet er rettet mot teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Hovedfokus er drift av små og mellomstore datanettverk.

Fagretningen datateknikk blir stadig mer kompleks og avansert og stiller teknikere overfor store utfordringer. Fagområdet omfatter drifts-, produksjons- og utviklingsselskaper innenfor IKT og IKT-relaterte emner. Sikkerhet er gjennomgående i alle sammenhenger og behandles som et eget tema for å framheve viktighet og metodikk.  Med planverket ønsker en å sikre at utdanningene er i tråd med de krav markedet og myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, herunder sertifiseringer, aktuelle standarder og sikkerhet og økonomi knyttet til IKT- virksomhet. 

Utdanningen skal, foruten å tilby tidsmessig faglig opplæring, stimulere studentens lederferdigheter med vekt på atferd og holdninger. 

IT-drift og sikkerhet som fordypning har et sterkt tverrfaglig preg. IT-drift er høyteknologi anvendt i praksis, og således et fagområde i rask utvikling. En yrkesutøver må derfor ha både solid praksis og til enhver tid oppdaterte teoretiske kunnskaper for å kunne løse drift og sikkerhetsoppgaver innen sitt fagområde i samarbeid med bedriftens ledelse og administrasjon. I vårt informasjonssamfunn etableres det stadig flere små og store IKT-anlegg. Det trengs kompetanse til å planlegge, opprette, vedlikeholde og drifte alle disse anleggene. Informasjonssikkerhet er en viktig og integrert del i alle prosessene.

Læreplan i IT-drift og sikkerhet.

Neste planlagte oppstart Ikke bestemt
Søknadsfrist 15. april 20??

 

Søknaden registreres på http://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole:
72 81 12 10 / 781 11 068

Logo TF