Prosessteknikk, deltid (FTK01D)

Prosess teknikk3
Utdanning mens du jobber - der du bor.
Norsk prosessindustri er et produkt av god tilgang på råvarer og billig vannkraft, fra foredling av mineraler og trevirke til våre dagers petrokjemiske industri. Skal et høykostland som vårt hevde seg internasjonalt, må vi bruke kompetanse som konkurransefortrinn. Fagfolk med kjemikompetanse er alltid etterspurt. Etter dette studiet kan du jobbe som produksjonsleder og linjeleder slik at du kan veilede prosessoperatørene. Du kan også bidra til oppstart av nye produksjonslinjer. Som fagtekniker i prosessfaget vil du også kunne arbeide i et bredt utvalg av bedrifter og arbeidsplasser, fra Olje- og gassindustrien, smelteverk, papirindustrien, kjemiske bedrifter, kommunale vann- og avløpsetater m.m. Du lærer om kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt i studiet.

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. Relevante fagbrev vil kunne være:

  • CNC-operatør
  • fagarbeider, industriell matproduksjon
  • industrimekaniker
  • industrimontør
  • industrirørlegger
  • prosessoperatørfaget
  • produksjonsteknikerfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over* og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

*§3-5 Kjemi og prosess og §20 Kjemisk teknisk industri vil kunne være en del av vurderingen.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Innledende kjemi 
5. Generell kjemiprosess 
6. Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse
7. Teknisk systemforståelse med faglig ledelse
8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9. Hovedprosjekt  

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som mellomleder, teknisk assistent/driftsassistent og faglærer.  Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS og kvalitetssikringssystem, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder, førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske assistenter og driftsassistenter, eller som faglærer i vgs og som opplæringspersonell på land og offshore. 

 

 

Neste planlagte oppstart høsten 2023
Søknadsfrist 15. april

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

 

Logo TF