imagesLDG61M00

Viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler

13.03.2020

Regjeringen har bestemt at alle fagskoler skal holde stengt til og med 26. mars, med mulighet for forlengelse. Under har vi samlet nyttig informasjon for de fagskolene og fagskolestudentene som påvirkes av dette.

 

NOKUT har full forståelse for at dette er en krevende situasjon for landets fagskolestudenter og fagskoler. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal NOKUT fremover fungere som et informasjonskontor for deg som har spørsmål om drift og gjennomføring av fagskoleutdanning.

Hva betyr stenging?

Vedtaket fra Helsedirektoratet betyr at all fagskoleundervisning hvor studentene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig. Dette betyr også at studentene ikke skal oppholde seg på skolen/campus. Målet er at risikoen for smitte skal reduseres.

For de ansatte ved fagskolene, viser vi til rådene fra Helsedirektoratet om at de som kan, bør arbeide hjemmefra. Fagskolen skal også følge Folkehelseinstituttets råd om hvordan man best forebygger og begrenser smitte.

Hva skjer med vitnemål?

NOKUT vil i løpet av kort tid endre fagskoletilsynsforskriften og legge til rette for at fagskolene kan tilpasse undervisningen og skrive ut vitnemål for oppnådd fagskoleutdanning, selv om dette betyr avvik fra akkrediteringen. Regelen vil gjelde i en unntaksperiode knyttet til koronasmitten.

Den nye forskriftsregelen vil gi fagskoler rett til å skrive ut vitnemål selv om forutsetningene i fagskolens akkreditering knyttet til undervisningsform, praksis, eksamen mv. ikke oppfylles denne våren. Studentene må fortsatt ha bestått/oppnådd læringsutbyttet for å få vitnemål.

Hva skjer med undervisningen og eksamen?

Fagskolestudentene har rett til å få undervisning og opplæring selv om skolene er stengt, og fagskolene må strekke seg langt for å sikre dette.

Regelendringen gjør det mulig for fagskolene selv å vurdere og bestemme hvilke undervisningsformer og læringsaktiviteter, også eventuell praksis, som skal brukes for å oppnå læringsutbytte denne våren. Det innebærer f.eks. at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte utdanninger kan gjennomføres med nettundervisning. Det samme handlingsrommet gjelder for eksamens- og vurderingsformer.

Det vil ikke være nødvendig å søke eller melde fra til NOKUT om endringene. Endringene vil heller ikke påvirke rapportering til NOKUT. Fagskolene skal rapportere etter slik de er akkreditert.

Fagskoler som tilbyr sertifikatgivende utdanninger må klarere endringer opp mot andre myndigheters krav. NOKUT kan ikke gjøre unntak fra disse.

Hva med studentenes læringsmiljø?

Fagskolene har ansvar for at studentene har et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Dette må ivaretas også under det pågående virusutbruddet og tiltakene rundt dette – så langt det lar seg gjøre. Fagskolene må ha særlig oppmerksomhet på studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov for individuell tilrettelegging. Vi forstår at virusutbruddet både kan føre til at enkelte studenter har behov for særskilt tilrettelegging, men også føre til begrensninger på fagskolenes muligheter til å gi slik tilrettelegging.

Hva skjer med akkrediteringssøknader?

Flere av smittetiltakene som er iverksatt mot spredningen av koronaviruset påvirker NOKUT og saksbehandlingen vår. De fleste av medarbeiderne våre er på hjemmekontor, mange er påvirket av at barnehager og skoler er stengt, og vi har fått ekstraordinære oppgaver knyttet til samfunnssituasjonen. Våre sakkyndige opplever det samme.

Fagskoler som har søkt om akkreditering av fagskoleutdanning må derfor regne med lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Hva skjer med tilsyn?

Av samme årsak vil også saksbehandlingstiden knyttet til tilsynene våre være lengre enn vanlig.

Kan vi registrere personopplysninger?

Datatilsynet opplyser at personvernregelverket tar høyde for myndighetenes registrering og bruk av personopplysninger i tider med smittsomme og alvorlige grenseoverskridende sykdommer. Regelverket har egne unntak for behandling av personopplysninger som er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, jf. personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav i og fortalepunkt 52-54. Vi har særlovgivning som regulerer disse tilfellene i helselovgivningen og smittevernlovgivningen i Norge. 

Hvor kan jeg stille spørsmål?

NOKUT vil fortløpende oppdatere informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på www.nokut.noFacebook og Twitter.

NOKUT-ansatte vil også være tilgjengelige for fagskolespørsmål via fagskole@nokut.no. Siden vi har mye å gjøre kan det dessverre ta litt tid å få svar.

 

Brevet fra Kunnskapsdepartementet kan leses HER.

Logo TF