Psykisk helsearbeid og rusarbeid (FHH14D)

Psykisk helse og rus

 

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Helsevesenet trenger flere medarbeidere med kompetanse på psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre.

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid.

Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagskolespesialist innen psykisk helsearbeid og rusarbeid  «Professional Degree i Psykisk helsearbeid og rusarbeid».

Studiet gir 60 studiepoeng og er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene

2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid

4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering

5. Praksis

6. Hovedprosjekt

 

Vi på THYF, Chr. Thams tilbyr dette studiet som deltid over 2-år innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger en dag i uka, fysisk på skolen i kombinasjon med to-veis videokonferanse, der du som student kan velge å delta som nettstudent, -desentralisert ved hjelp av to-veis videokonferanse. Utdanning mens du jobber - der du bor

Studentene får tilgang til en samlingsplan over de ulike semesterene slik at en kan planlegge hverdagen bedre.

Fagskolen tilstreber å bruke ulike læringsmetoder og arbeidsformer som er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse i forhold til kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen til hver enkelt student.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er:

 • • Forelesninger
 • • dialogpreget undervisning
 • • gruppearbeid
 • • øvingsoppgaver
 • • prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
 • • ekskursjoner
 • • studentundervisning
 • • selvstudium
 • • veiledet praksis

Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår gjennomføres et større hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å skape nye ideer og finne løsningsforslag som kan bidra til økt verdiskapning i den virksomheten du har din tilknytning til.  

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolespesialist innen psykisk helsearbeid og rusarbeid og kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 
 • Chr. Thams godtar også disse fagbrevene: Aktivitørfaget, ambulansefaget, ortopediteknikkfaget, portørfaget, apotekteknikk, fotterapi, hudpleier, aktivitør, helsesekretær og tannhelsesekretær.
 • Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. semester samme år.
 • Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

 

Se Læreplan

HAR DU LYST TIL Å BLI STUDENT TIL HØSTEN?

Registrer din søknad elektronisk på www.samordnaopptak.no 

HUSK Søknadsfristen 15.april

https://www.lanekassen.no/nn-NO/

 

Logo TF