Miljøarbeid (FHH11D)

Helsefagskole i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell. Det er et utdanningsløp mellom videregående skole og høyere utdanning (høgskole/universitet).  Det er et godkjent Helsefagskoletilbud fra NOKUT. Deltakere som fullfører og består kurset, vil få vitnemål fra Chr. Thams-fagskole. Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvrende.

Opptakskrav: Godkjent helsefaglig utdanning fra videregående skole (hjelpepleier, omsorgsarbeider, m.fl.). Det kan også søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.Skolen vurderer praksis og eventuell realkompetanse etter oversendt dokumentasjon.

Praksis
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskoleutdanningenes målsettinger.Praksis skal utgjøre minimum 25 % av samlet studietid, i sum minimum 10 uker, som
gjennomføres mest mulig sammenhengende.Gjennom praksisperioden kan det legges opp til mer sammenhengende utviklings- og prosjektarbeid.

Felles innholdsdel (Modul 1) er en ren teorimodul. Praksis skal ellers være relatert til innholdet i den enkelte modul.

  • Modul 1: Felles innholdsdel - Grunnelementer i helse- og sosialfaget, og samfunnsfaglige emner
  • Modul 2: Grunnlagstenking og lovverk i miljøarbeid – Kommunikasjonsprosessen, grunnlagstenkning, lovgivning, veiledning og tverrfaglig samarbeid
  • Modul 3: Metoder i miljøarbeid – utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne
  • Modul 4: Familie og samfunn - Inkludering og deltakelse i samfunnet, familie og nettverk
  • Modul 5: Fordypning i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse


Hvor kan du følge studiet?
Studiet er organisert slik at du som student kan følge forelesningene fra ditt studiested.

I forbindelse med oppstart av hver modul, blir det arrangert dagsamlinger for alle deltakerne.

Hvordan er studiet organisert?
Et studium som dette krever stor innsats av deltakerne. Gjennom organisering og gjennomføring forsøker vi å tilpasse studiet til deltakernes hverdag.

Til sammen 180 timer undervisning fordelt på:

  • Forelesninger på videokonferanse
  • Dagssamlinger ved modulstart, til sammen fem.
Neste planlagte oppstart Ikke fastsatt
Søknadsfrist 15. april

Læreplan
 

Logo TF