Kreftomsorg (FHH05D)

Helsefagskole i Kreftomsorg og lindrende pleie er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell. Det er et utdanningsløp mellom videregående skole og høyere utdanning (høgskole/universitet).  Det er et godkjent Helsefagskoletilbud fra NOKUT. Deltakere som fullfører og består kurset, vil få vitnemål fra Chr. Thams-fagskole. Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

  • Høy yrkesetisk forståelse
  • Gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
  • Bred faglig kompetanse

Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvarende.

Opptakskrav: Godkjent helsefaglig utdanning fra videregående skole (hjelpepleier, omsorgsarbeider, m.fl.). Det kan også søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse. Skolen vurderer praksis og eventuell realkompetanse etter oversendt dokumentasjon.

Neste planlagte oppstart Ikke fastsatt
Søknadsfrist 15. april

 

Praksis
Praksisplassen må alltid godkjennes av skolen. Praksis i videreutdanning i kreftomsorg bør ikke gjennomføres på egen avdeling/enhet, men kan gjerne gjennomføres på en annen avdeling/enhet hos samme arbeidsgiver dersom det er ønskelig.

Praksis skal gi rom for faglig utvikling og refleksjon med kontinuitet i veiledningen. Praksis under modul 2-4 anbefales gjennomført som en samlet praksis (8 uker) på ett sted eller deles opp i to praksisperioder (4 + 4 uker). En uke av praksistiden kan for eksempel brukes til besøk på relevante steder i forhold til utdanningen. Under fordypningsdelen i modul 5 kan det avsettes inntil 2 uker til hospiteringspraksis

  • Modul 1: Felles innholdsdel: Grunnelementer i helse- og sosialfaget, samfunnsfaglige emner
  • Modul 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer: En kreftdiagnose, kunnskap om kreftsykdommer, konsekvenser av sykdom og behandling, forebyggende arbeid
  • Modul 3: Rehabilitering: Deltakere i rehabiliteringsprosessen, rehabilitering og habilitering, samfunnets tilbud og ressurser
  • Modul 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
  • Modul 5: Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie


Hvor kan du følge studiet?
Det blir sendinger knyttet til lokale studiesenter, Orkanger/Meldal evt Røros eller andre. Avhengig av hvor studentene kommer fra.


Hvordan er studiet organisert?
Et studium som dette krever stor innsats av deltakerne. Gjennom organisering og gjennomføring forsøker vi å tilpasse studiet til deltakernes hverdag.


Til sammen 180 timer undervisning fordelt på:

  • Forelesninger på videokonferanse
  • Dagssamlinger ved modulstart, til sammen fem.

Læreplan

Logo TF