Psykisk helse og rus

Barn med særskilt behov

 

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams tilbyr en 2-årig, høyere yrkesutdanning i Barn med særskiltbehov på deltid med 60 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger en dag i uka, på skolen i kombinasjon med webinar, der du som student itillegg kan velge å delta som nettstudent, -desentralisert ved hjelp av to-veis videokonferanse. Utdanning mens du jobber - der du bor

Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår gjennomføres et større hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å skape nye ideer og finne løsningsforslag som kan bidra til økt verdiskapning i den virksomheten du har din tilknytning til.

Studiet tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere som viser forståelse for viktigheten av tidlig innsats, livsmestring og tilrettelegging. Studenten skal tilegne seg kunnskaper som styrker deres samarbeid med barn og unge, personale og foresatte til beste for enkeltindividet. Studieretningen vektlegger at studentene utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar hvert enkelt sitt behov for tilrettelegging. Studentenes studieløp og yrkesutøvelse knytter seg til livslanglæring i et samfunnsperspektiv. Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for viktigheten av det pedagogiske og didaktiske arbeidet i egen yrkesutøvelse.

 

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene

2. Pedagogikk og didaktikk

3. Helsefremmende og forebyggende arbeid

4. Barn og unge med særskilte behov

5. Praksis (min.10 uker)

6. Hovedprosjekt

 

Studentene får tilgang til samlingsplaner ved studiestart.

Fagskolen tilstreber å bruke ulike læringsmetoder og arbeidsformer som er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse i forhold til kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen til hver enkelt student.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er:

  • • Forelesninger
  • • dialogpreget undervisning
  • • gruppearbeid
  • • øvingsoppgaver
  • • prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
  • • ekskursjoner
  • • studentundervisning
  • • selvstudium
  • • veiledet praksis

Studiedag er ikke bestemt pr. dags dato, men vil komme  i løpet av mai 

THYF, avd. Chr. Thams følger ordinær skolerute med tilhørende fridager

 

HAR DU LYST TIL Å BLI STUDENT TIL HØSTEN?

Registrer din søknad elektronisk på www.samordnaopptak.no 

HUSK Søknadsfristen 15.april

https://www.lanekassen.no/nn-NO/

 

Logo TF