Kyr

MELKEPRODUKSJON OG DRIFTS-LEDELSE, DELTID (FPS07D)

Utdanning mens du jobber - der du bor

Melkeproduksjon og driftsledelse består av 60 studiepoeng og tas på deltid over 2 år. Deltidsstudiet er organisert med samlinger på Skjetlein videregående skole og digital undervisning.

I løpet av studiet skal du som student lære å:

 • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kombinert melke- og kjøttproduksjon
 • Utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av din bedrift, ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger, og innenfor vedtatte samfunns­messige målsettinger og krav til dyrevelferd og dyrehelse
 • Kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå
 • Produsere trygg mat og sikre bærekraftig matproduksjon
 • Gjøre tiltak for redusert utslipp av klimagasser.

 

Opptakskrav 

Du kan tas opp til studiet på ordinære opptakskrav eller etter realkompetansevurdering.

Ordinært opptakskrav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet, med unntak av: Akvakultur, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, fiske og fangst, hest og hovslagerfag, skogbruk og reindrift.

Realkompetansevurdering:

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp til studiet, på grunnlag av kompetanse tilsvarende ordinært opptakskrav, etter gjennomført realkompetansevurdering. 

Søker må ha:

 • Minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang som gir kompetanse likeverdig med det ordinære opptakskravet innen melkeproduksjon- og driftsledelse basert på gjeldende utdanningsprogram. Det må i tillegg dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Skolen vil vurdere dokumentert yrkespraksis, frivillig arbeid, fritidsaktiviteter, kurs, andre skoler og utdanning, organisasjonsarbeid etc. som gir kompetanse som totalt sett er likeverdig, og på nivå med kompetansen oppnådd gjennom opplæringa som ligger til grunn for ordinært opptak.

Studiet er delt inn i emner, og det er mulig å søke om fritak for et emne dersom du kan dokumentere at du har tilsvarende emne fra før, på samme eller høyere nivå enn i dette fagskolestudiet.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter bl.a. forelesninger, praktiske øvelser, oppgaver, veiledning og selvstudium.  Studiet består av 4 emner på til sammen 60 studiepoeng:

 • Emne 1 Driftsledelse og økonomi (21 studiepoeng)
 • Emne 2 Fôrproduksjon og beitebruk (10 studiepoeng)
 • Emne 3 Melke- og kjøttproduksjon (21 studiepoeng)
 • Emne 4 Tverrfaglig hovedprosjekt (8 studiepoeng).

 

Emne 1, 2 og 3 avsluttes med en avsluttende prøve (innleveringsoppgave). Emne 4 Tverrfaglig hovedprosjekt avsluttes med en prosjektrapport, oppsummeringsnotat og muntlig eksamen.

Undervisninga er samlingsbasert fordeler seg på 1-dags, digitale teorisamlinger som kommer regelmessig gjennom studiet og fysiske samlinger som i all hovedsak går over 3 dager. Det blir om lag 20 teorisamlingsdager og 10 fysiske samlinger i løpet av studiet. Det stilles krav om 80% frammøte på de fysiske samlingene.

Mer informasjon finner du i Studieplan for Melkeproduksjon og driftsledelse. (klikkbar lenke)

 

Neste planlagte oppstart

September 2021

Søknadsfrist

15. april 2021

 

Søknad til Melkeproduksjon og driftsledelse registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med THYF, avdeling Chr. Thams: 74 17 63 48.

 

.

Logo TF